Θα μπορούσαν να εισαχθούν κατά την κατάρτιση των συμβάσεων ειδικές συμφωνίες που θα ρυθμίζουν τόσο την τύχη τυχόν καταβληθείσας προκαταβολής ενός από τους συμβαλλόμενους, αν αλλάξουν απρόβλεπτα τα γεγονότα, όσο και ρυθμίσεις για δυνατότητα επιστροφής των μη αναλώσιμων εμπορευμάτων στους προμηθευτές σε περίπτωση που τα δεδομένα αλλάξουν στην πορεία. Με άλλα λόγια μπορεί να προβλέπεται και δυνατότητα άτυπης υπαναχώρησης από τη σύμβαση ολικής ή μερικής, αν επέλθουν γεγονότα διαφορετικά από την πορεία των πραγμάτων, χωρίς ευθύνη των συμβαλλομένων. Από άποψη νομολογίας ακόμη τα ύδατα είναι αχαρτογράφητα σε ό,τι αφορά τις εκκρεμείς συμβάσεις καθόσον δεν έχουν ανοίξει ακόμη βασικοί κλάδοι της οικονομικής ζωής. Όταν ανοίξουν θα φανούν στην πράξη οι συνέπειες της παρατεταμένης υγειονομικής κρίσης στις συμβάσεις μεταξύ των φορέων της οικονομικής δραστηριότητας.

Διαβάστε περισσότερα:

To Newsletter του Propago

Λάβετε την ανάλυση της ημέρας στο email σας