Στο άρθρο 264 Π.Κ για τον εμπρησμό διακρίνουμε διαφορετική ποινική αντιμετώπιση του εμπρησμού ανάλογα τόσο με την έκταση του κινδύνου όσο και με βάση το υποκειμενικό στοιχείο του δράστη, δηλαδή αν η πυρκαγιά προκλήθηκε με δόλο ή από αμέλεια. Στην παρ 1. Του άρθρου 264 στην περ. α΄ ο εμπρησμός από πρόθεση είναι πλημμέλημα και τιμωρείται με φυλάκιση, αν προκύψει μικρή έκταση κινδύνου για ξένα πράγματα. Αντιθέτως, στις περιπτώσεις β, γ, και δ. της ίδιας παραγράφου ο εμπρησμός είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και τιμωρείται με βαρύτερη ποινή (κάθειρξη μέχρι δέκα ετών) , αν από την πράξη προκύψει κίνδυνος απώλειας ανθρώπινης ζωής, αν προκληθεί μεγάλη σε έκταση καταστροφή σε εγκατάσταση κοινής ωφέλειας ή είχε ως αποτέλεσμα την βαριά σωματική βλάβη ανθρώπου και κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν η πρόκληση πυρκαγιάς εκ του αποτελέσματος είχε αιτιώδη σύνδεσμο με θάνατο ανθρώπου. Αν οι απώλειες ανθρώπινων ζωών είναι πολλές τότε το δικαστήριο αξιολογώντας τις περιστάσεις μπορεί να επιβάλλει στον υπαίτιο του εμπρησμού ισόβια κάθειρξη. Στη δεύτερη παράγραφο του εν λόγω άρθρου όταν ο εμπρησμός είναι εξ αμελείας είναι πλημμέλημα και τιμωρείται με μικρότερη ποινή φυλάκισης έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.
Διαβάστε περισσότερα:

To Newsletter του Propago

Λάβετε την ανάλυση της ημέρας στο email σας