Ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2023 και του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και της προσπάθειας της Ένωσης όπως καταστεί περισσότερο πράσινη και υλοποιήσει τις αρχές του ψηφιακού μετασχηματισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε πρόσφατα δέσμη μέτρων που αφορά στην αναθεώρηση των προβλέψεών της, ενόψει των πολλαπλών και σύνθετων προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία. Οι συνεχείς προκλήσεις αφορούν όχι μόνο τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία αλλά και τις πληθωριστικές τάσεις που παρουσιάζονται στην πλειοψηφία των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις τιμές της ενέργειας, τα ζητήματα που παρουσιάζονται στην εφοδιαστική αλυσίδα σε διάφορους τομείς και το αυξανόμενο κόστος δανεισμού, μεταξύ άλλων. 

Έχοντας υπόψιν τα πιο πάνω, η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται να συνομολογήσει συγκεκριμένη στρατηγική που να συντονίζει τις δράσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ούτως ώστε, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να υπάρξει διασφάλιση επαρκούς και οικονομικά προσιτού ενεργειακού εφοδιασμού, τη διαφύλαξη της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με παράλληλη διατήρηση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών. Στο ίδιο πλαίσιο απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες που να επιτρέπουν την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές αποφάσεις και δράσεις που αφορούν στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. 

Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης περιλαμβάνει προφανώς μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δράσεις, αλλά λόγω των ιδιαιτεροτήτων της σύγχρονης εποχής και των άμεσων προκλήσεων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, απαιτούνται παράλληλα βραχυπρόθεσμες ενέργειες που να μην διαταρράσσουν, όμως, τους θετικούς δείκτες που έχουν παρατηρηθεί μετά την έξοδο από την κρίση της πανδημίας του νέου κορονοϊού. Η ενίσχυση της κοινωνικής ανθεκτικότητας θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουμε ενώπιον μας και όπως ακροθιγώς έχουν αναφερθεί πιο πάνω, ενώ ταυτόχρονα οι διαδικασίες απεξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια και ανεξαρτητοποίησης της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος REPowerEU πρέπει να συνεχίσουν με γοργούς ρυθμούς, την ίδια στιγμή που άρχισαν ήδη να παρουσιάζονται προβλήματα σε σχέση με την αντιμετώπιση των χειμερινών συνθηκών. 

Πέραν των πιο πάνω, οι προτεραιότητες του νέου ευρωπαϊκού εξαμήνου περιλαμβάνουν, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, την προαγωγή της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της παραγωγικότητας, της δικαιοσύνης και της μακροοικονομικής σταθερότητας, με σκοπό την προώθηση της ανταγωνιστικής βιωσιμότητας. Παράλληλα, η επιτυχία του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας πρέπει να οριοθετεί από απτά αποτελέσματα που προάγουν τους πιο πάνω στόχους και επιλειτουργούν θετικά στις στρατηγικές αντιμετώπισης των νέων κρίσεων που διάγουμε. 

Τα πιο πάνω συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι, ενόψει και των προεδρικών εκλογών του Φεβρουαρίου 2023 στην Κύπρο, απαιτείται μια συντονισμένη, σταθερή και δοκιμασμένη οικονομική πολιτική που να είναι ικανή να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις που αναφύονται σε ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο και να μπορεί να συντονιστεί με τα υπόλοιπα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεχίζοντας την θετική και συνετή οικονομική πολιτική που ακολουθήσαμε τα τελευταία χρόνια. 


Ο Δρ. Αντώνης Στ. Στυλιανού είναι Λέκτορας Νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, LL.B Law (Bristol), Ph.D in Law – International Law and Human Rights (Kent), Διευθυντής Μονάδας Νομικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

To Newsletter του Propago

Λάβετε την ανάλυση της ημέρας στο email σας