Δημόσια και ιδιωτικά Πανεπιστήμια στην Κύπρο και η συνύπαρξή τους Το θεμα της ημέρας
Η υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δρ. Αθηνά Μιχαηλίδου στο Propago

Η Ανώτερη Εκπαίδευση (AE) στην Κύπρο έχει αναπτυχθεί με εξαιρετικά γοργούς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι στην Κύπρο έχουμε σήμερα τρία (3) Δημόσια και εννέα (9) Ιδιωτικά Πανεπιστήμια (ΙΠ). Τα Δημόσια Πανεπιστήμια (ΔΠ) διέπονται από τον περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο, τον περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίoυ Κύπρου Νόμo και τον Περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο και τα ΙΠ από τον περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων Νόμο.

Η ποιότητα της προσφερόμενης εκπαίδευσης ελέγχεται από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), ο οποίος προβαίνει σε ιδρυματική, προγραμματική και τμηματική αξιολόγηση–πιστοποίηση των Πανεπιστήμιων, των Σχολών/ Τμημάτων και των Προγραμμάτων τους, βάσει σχετικής Νομοθεσίας. Η ποιότητα της ΑΕ της Κύπρου διασφαλίζεται μέσω των πολιτικών που υιοθετεί το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ). Η ανάπτυξη των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΙΑΕ) της Κύπρου έχει συνεισφέρει στην κυπριακή οικονομία, αφού ο αριθμός τόσο των κύπριων, όσο και των ευρωπαίων και άλλων φοιτητών/τριών που επιλέγουν να σπουδάσουν στην Κύπρο παρουσιάζει συνεχή αύξηση. Επιπλέον, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας για ακαδημαϊκό, ερευνητικό, διοικητικό και άλλο υποστηρικτικό προσωπικό. Βασικός πυλώνας του Προγράμματος Διακυβέρνησης είναι η αναβάθμιση και βελτίωση της ΑΕ στην Κύπρο, μέσω του εκσυγχρονισμού της Νομοθεσίας και κυρίως της διασύνδεσης της αγοράς εργασίας με τα προγράμματα σπουδών.

Τα Πανεπιστήμια της Κύπρου, Δημόσια και Ιδιωτικά, στο πλαίσιο της ευγενικής άμιλλας, στοχεύουν στη συνεχή αναβάθμιση της ακαδημαϊκής τους ποιότητας, στην εισαγωγή καινοτόμων Προγραμμάτων Σπουδών που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας, στην αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής τους και στην ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου που διαθέτουν. Το ΥΠΑΝ έχει ως στρατηγικό του στόχο την αναβάθμιση της ΑΕ της Κύπρου, και προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημίων, όπως και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, σε πνεύμα ομαδικότητας και αλληλοϋποστήριξης.

Αναμφισβήτητα οι συνέπειες της ανάπτυξης ενός υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των Πανεπιστημίων έχουν ως τελικούς αποδέκτες τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες, οι οποίοι λαμβάνουν όλο και υψηλότερης ακαδημαϊκής ποιότητας παιδεία από ακαδημαϊκό προσωπικό υψηλής κατάρτισης. Τα προσφερόμενα Προγράμματα Σπουδών είναι σύγχρονα και λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, προσφέρονται δε σε αναβαθμισμένες κτηριακές εγκαταστάσεις και σε ακαδημαϊκό περιβάλλον που αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατόν βαθμό την ψηφιακή τεχνολογία. Ο θετικός κοινωνικός και οικονομικός αντίκτυπος μιας τέτοιας δυναμικής είναι ουσιαστικός, καθώς οι φοιτητές/φοιτήτριες των ΙΑΕ αποτελούν το ανθρώπινο δυναμικό που θα κληθεί, μετά την αποφοίτησή τους, να στελεχώσει την αγορά εργασίας και να δραστηριοποιηθεί ενεργά στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή του νησιού μας. Θα πρέπει να τονιστεί ότι το ΥΠΑΝ προωθεί τα θέματα τόσο των ΔΠ, όσο και των ΙΠ με τον ίδιο ζήλο και υπευθυνότητα, με απώτερο στόχο την καθιέρωση της χώρας μας ως περιφερειακού και διεθνούς κέντρου παροχής ποιοτικής ΑΕ και έρευνας προς όφελος της παιδείας, της κοινωνίας, της οικονομίας και της χώρας στο σύνολό της.

Ως εκ τούτου, τα Πανεπιστήμια της Κύπρου, δημόσια και ιδιωτικά, στηρίζουν τις προσπάθειες της Κυβέρνησης ώστε:

– Να προωθηθεί διεθνώς η Πανεπιστημιακή εκπαίδευση της Κύπρου ως ποιοτικός και ελκυστικός ακαδημαϊκός προορισμός.

– Να διασφαλιστεί και βελτιωθεί η ποιότητα της παρεχόμενης ΑΕ.

– Να προωθηθούν διακρατικές συμφωνίες για αμοιβαία αναγνώριση τίτλων σπουδών με στόχο τη διεθνοποίηση της ΑΕ της Κύπρου.

– Να στηριχθούν, με την παραχώρηση ειδικών υποτροφιών, φοιτητές που προέρχονται από χαμηλά κοινωνικό-οικονομικά στρώματα.

– Να αξιοποιηθεί το επιστημονικό δυναμικό των Πανεπιστημίων και να προωθηθεί η διασύνδεση των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων με τις ποικιλόμορφες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος.

– Να προωθηθούν συμπράξεις και συνέργειες μεταξύ των Πανεπιστημίων τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και στο πλαίσιο των Δικτύων των Ευρωπαϊκών Πανεπιστήμιων, αλλά και διεθνώς.

– Να ενισχυθεί η διασύνδεση της ΑΕ της Κύπρου με την αγορά εργασίας. Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου στόχου τα πανεπιστήμια συνεργάζονται με την Πολιτεία για τη συλλογή δεδομένων στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Κύπρο και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αποφοίτων ΑΕ και παράλληλα στον σχεδιασμό και διενέργεια μίας Εθνικής Έρευνας Εργοδοτών.

– Να εκσυγχρονιστεί το νομικό πλαίσιο που διέπει τις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας Πανεπιστημίων, Δημόσιων και Ιδιωτικών.

Η ΑΕ της Κύπρου είναι ένας δυναμικός χώρος που συνεχώς μεταμορφώνεται και εξελίσσεται. Οι πολιτικές του ΥΠΑΝ για την ΑΕ λαμβάνουν υπόψη τα σύγχρονα επιστημονικά, κοινωνικά, οικονομικά και τεχνολογικά δεδομένα στον χώρο στηρίζοντας έμπρακτα, τόσο τα ΔΠ όσο και ΙΠ.


Η Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου είναι υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας

Το θεμα της ημέρας
Διαβάστε περισσότερα:

To Newsletter του Propago

Λάβετε την ανάλυση της ημέρας στο email σας